Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
61

III K 1331/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2020-01-24

trafność 100%

Sygn. akt III K 1331/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Aldona Borowska Protokolant: Sekretarz sądowy Beata Fijak przy udziale oskarżyciela publicznego Prokuratury Rejonowej B. Północ w B. S. M. po rozpoznaniu w dniach 25 września 2017 r. i 6 listopada 2017 r. w B. sprawy K. K. ( K. ) syna K. i B. z domu S. urodzonego (...) w P. oskarżonego o to, że : 1 w dniu 11 sierpnia 2016 r. w
Czytaj więcej»

V U 189/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-10-03

Data publikacji: 2019-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje ojcu , gdy żona stale opiekująca się dzieckiem a równocześnie pobierająca zasiłek chorobowy znajduje się w szpitalu
Sygnatura akt V U 189/19 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 6 maja 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił ubezpieczonemu M. T. prawa do zasiłku opiekuńczego za okres od 11 lutego 2019 do 27 marca 2019 r. W uzasadnieniu decyzji ZUS wskazał, że matka dziecka nie jest stałym opiekunem dziecka nie pracuje bowiem w systemie pracy zmianowej. W związku z tym, ubezpieczony nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego za wymieniony okres. Powyższą decyzję zaskarżył ubezpieczony M. T. . Uzasadniaj
Czytaj więcej»

VI GC 1148/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: .....z uwagi na znacznie spóźnioną notyfikacje wady sprzedanego towaru (po upływie 7 miesięcy od daty sprzedaży i wydania rzeczy) nastąpiło po stronie pozwanego wygaśnięcie uprawnień z rękojmi. Zgodnie z art. 563 § 1 i 2 kc.kupujący traci uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne rzeczy jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca (...)
Sygn. akt VI GC 1148/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: protokolant Barbara Dragan po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: M. Z. , (...) spółki jawnej z siedzibą w C. przeciwko: A. G. o zapłatę zasądza od pozwanego A. G. na rzecz strony powodowej M. Z. , (...) spółki jawnej z siedzibą w C. kwotę
Czytaj więcej»

VI GC 1883/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-04-20

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowy ubezpieczenia w praktyce są jednak doprecyzowane w istotnym zakresie przez tzw. ogólne warunki ubezpieczenia. Mówi o tym art.812 §1 k.c. stanowiąc, iż przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Określają one w szczególności takie kwestie, jak (...)
Sygn. akt VI GC 1883/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: protokolant Barbara Dragan po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda S. S. na rzecz strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej
Czytaj więcej»

VI GC 1824/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-11-21

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem powoduje obniżenie należnego odszkodowania przysługującego od zakładu ubezpieczeń.
Sygn. akt VI GC 1824/18 UZASADNIENIE W dniu 8 czerwca 2018 roku powódka Ż. P. wniosła pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę kwoty 1492,05 zł zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2018 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że przedmiotem pozwu jest żądanie zapłaty odszkodowania za szkodę komunikacyjną z dnia 15 grudnia 2017 roku. Na całkowitą wartość szkody składała się kwota 4.151,25 zł tytułem najmu pojazdu zastępczego (135,00
Czytaj więcej»

VI GC 1929/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-03-16

Data publikacji: 2019-12-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji uchylenia się przez pozwanego od zawarcia umowy przyrzeczonej i brak przedmiotu sprzedaży powodowie uprawnieni byli do żądania zwrotu tego co świadczyli na poczet przyszłej ceny jako, że świadczenie to utraciło podstawę prawną wobec nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej. Podstawą prawną zwrotu przyjętego świadczenia w tej (...)
Sygn. akt VI GC 1929/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: protokolant Barbara Dragan po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: B. A. - H. , S. H. przeciwko: (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. o zapłatę zasądza od strony pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
Czytaj więcej»

VI GC 1929/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-12-03

Data publikacji: 2019-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji uchylenia się przez pozwanego od zawarcia umowy przyrzeczonej i brak przedmiotu sprzedaży powodowie uprawnieni byli do żądania zwrotu tego co świadczyli na poczet przyszłej ceny jako, że świadczenie to utraciło podstawę prawną wobec nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej. Podstawą prawną zwrotu przyjętego świadczenia w tej (...)
Sygn. akt VI GC 1929/13 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 23 grudnia 2013 roku (przekształconym w trybie art.195§2 kpc .) powodowie B. A. - H. i S. H. domagali się zasądzenia od strony pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. kwoty 25.000,00zł . wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że strony ustaliły
Czytaj więcej»

VI GC 2055/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-01-29

Data publikacji: 2019-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W art.505 (4) par.2 kpc ustawodawca zakazał pozwanemu zgłoszenia procesowego zarzutu potrącenia, a więc powoływanie się na umorzenie w całości lub w części dochodzonej od niego wierzytelności w następstwie złożonego oświadczenia o potraceniu. Nie jest dopuszczalne podniesienie zarzutu potrącenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli roszczenie (...)
VI GC 2055/18 UZASADNIENIE Powód P. A. wniósł o zasądzenie od pozwanego B. W. kwoty 5 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 24 września 2017 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu podniesiono, że powód prowadzi działalność gospodarczą związaną m.in. z przygotowaniem terenu pod budowę. W ramach prowadzonej działalności nawiązał współpracę z pozwanym. W dniu 17 lipca 2017 r. strony
Czytaj więcej»

VI GC 2720/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak prejudycjalności postępowania o ustanowienie służebności przesyłu wobec postępowania negatoryjnego z art. 222 kc .Roszczenie negatoryjne jest roszczeniem dalej idącym niż żądanie o ustanowienie służebności przesyłu.
Sygn. akt VI GC 2720/15 UZASADNIENIE W dniu 1 grudnia 2015r. powód, (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. wniósł pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w B. o nakazanie pozwanej, aby na własny koszt usunęła z nieruchomości położonej w miejscowości B. , miasto B. , składającej się z działek nr (...) , opisanej w księdze wieczystej nr (...) , posadowiony rurociąg kanalizacyjny składający się z kanalizacji sanitarnej o średnicy 150/160 mm o długości 40,15 m, kanalizacji sanitarnej o śre
Czytaj więcej»

VI GC 2918/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-10

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W braku doręczenia pozwanemu podpisanych umów do ich zawarcia nie doszło .Strona powodowa nie posiadała uprawnienia do naliczenia pozwanemu kar umownych z tytułu nieprzystąpienia do wykonania umów.
Sygn. akt VI GC 2918/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Rubys Protokolant: Stażysta Kinga Raczek po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka Akcyjna w B. przeciwko: J. B. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od strony powodowej (...) Spółka Akcyjna w B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bielsku
Czytaj więcej»