Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
63

I C 905/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-05-10

Data publikacji: 2019-11-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ramach zawieranych w oparciu o wzorce umowne umów ubezpieczenia na życie należy przyjąć, że postanowienie narusza dobre obyczaje, gdyż sankcjonuje przejęcie przez pozwanego (towarzystwo ubezpieczeń) znacznej części środków zgromadzonych na rachunku ubezpieczeniowym w postaci pomniejszenia świadczenia należnego ubezpieczonemu, niezależnie (...)
Sygn. Akt I C 905/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Steffek Protokolant: sekr. sądowy Weronika Kobiela po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 26 kwietnia 2019r. w B. sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki M. K. kwotę 5.564,41 zło
Czytaj więcej»

I C 401/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-08

Data publikacji: 2019-12-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 401/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anetta Maćkowiak Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Trzopek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 kwietnia 2019 roku w B. sprawy z powództwa J. B. przeciwko pozwanemu Giełdzie Praw Majątkowych (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytuł wykon
Czytaj więcej»

I C 401/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-11

Data publikacji: 2019-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zainicjowane przez pierwotnego wierzyciela postępowanie w przedmiocie uzyskania tytułu wykonawczego zakończone wydaniem tego tytułu w dniu 19 sierpnia 2010 roku przerwało bieg terminu przedawnienia. Tym samym nie doszło do przedawnienia roszczenia głównego oraz odsetek za opóźnienie zasądzonych od dnia 31 lipca 2000 roku do dnia (...)
Sygn. akt I C 401/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 04 kwietnia 2018r. powód J. B. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 12 lutego 2001 roku w sprawie o sygnaturze akt I NC 347/01 w całości. Jednocześnie wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego. W uzasadnie
Czytaj więcej»

III K 94/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-01

Data publikacji: 2020-01-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III K 94/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej Wydział III Karny w składzie : Przewodniczący: SSR Radosław Molenda Protokolant: Judyta Sauer-Borawska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej B. Północ w B. /// po rozpoznaniu dnia 1 kwietnia 2019 r. sprawy: B. P. ( (...) ) s. J. i R. , ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 19 grudnia 2018 r. około godz. 4:50 w B. , woj. (...) , po ulicy (...) prowadził pojazd mec
Czytaj więcej»

I C 1338/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-02-08

Data publikacji: 2019-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Działanie powodowej spółki (pożyczkodawcy) można ocenić nie tylko jako nieuzasadnione zabezpieczenie swoich interesów i całkowite przeznaczenie ryzyka prowadzenia działalności na konsumenta. Działanie tego rodzaju jest skierowanym w celu osiągnięcia maksymalnego zysku celowym działaniem powodowej spółki na szkodę konsumenta, który ponosi (...)
Sygn. akt I C 1338/18 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 3 października 2017 roku spółka (...) SA z siedzibą w B. domagała się zasądzenia od pozwanego A. S. kwoty 6.260,05 zł wraz z umownymi odsetkami za opóźnienie równymi dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 2 września 2017 r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwany zobowiązał się poprzez podpisanie w dniu 19 sierpnia 2016 r. weksla do zapłaty w dniu 1 września 2017 r. k
Czytaj więcej»

III K 773/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-08-19

Data publikacji: 2020-01-24

trafność 100%

Sygn. akt III K 773/19 1.WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Gabriela Skwarczyńska Protokolant st. sekr. sąd. Rafał Wandzel w obecności : po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2019 roku sprawy M. P. ( P. ) syna W. i E. z domu S. urodzonego (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 19:15 kierował pojazd mechaniczny C. (...) o nr rej. (...) w B. przy skrzyżowan
Czytaj więcej»

III K 1331/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2020-01-24

trafność 100%

Sygn. akt III K 1331/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Aldona Borowska Protokolant: Sekretarz sądowy Beata Fijak przy udziale oskarżyciela publicznego Prokuratury Rejonowej B. Północ w B. S. M. po rozpoznaniu w dniach 25 września 2017 r. i 6 listopada 2017 r. w B. sprawy K. K. ( K. ) syna K. i B. z domu S. urodzonego (...) w P. oskarżonego o to, że : 1 w dniu 11 sierpnia 2016 r. w
Czytaj więcej»

V U 189/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-10-03

Data publikacji: 2019-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje ojcu , gdy żona stale opiekująca się dzieckiem a równocześnie pobierająca zasiłek chorobowy znajduje się w szpitalu
Sygnatura akt V U 189/19 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 6 maja 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił ubezpieczonemu M. T. prawa do zasiłku opiekuńczego za okres od 11 lutego 2019 do 27 marca 2019 r. W uzasadnieniu decyzji ZUS wskazał, że matka dziecka nie jest stałym opiekunem dziecka nie pracuje bowiem w systemie pracy zmianowej. W związku z tym, ubezpieczony nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego za wymieniony okres. Powyższą decyzję zaskarżył ubezpieczony M. T. . Uzasadniaj
Czytaj więcej»

VI GC 1148/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-10-02

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: .....z uwagi na znacznie spóźnioną notyfikacje wady sprzedanego towaru (po upływie 7 miesięcy od daty sprzedaży i wydania rzeczy) nastąpiło po stronie pozwanego wygaśnięcie uprawnień z rękojmi. Zgodnie z art. 563 § 1 i 2 kc.kupujący traci uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne rzeczy jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca (...)
Sygn. akt VI GC 1148/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: protokolant Barbara Dragan po rozpoznaniu w dniu 2 października 2014 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: M. Z. , (...) spółki jawnej z siedzibą w C. przeciwko: A. G. o zapłatę zasądza od pozwanego A. G. na rzecz strony powodowej M. Z. , (...) spółki jawnej z siedzibą w C. kwotę
Czytaj więcej»

VI GC 1929/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-03-16

Data publikacji: 2019-12-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji uchylenia się przez pozwanego od zawarcia umowy przyrzeczonej i brak przedmiotu sprzedaży powodowie uprawnieni byli do żądania zwrotu tego co świadczyli na poczet przyszłej ceny jako, że świadczenie to utraciło podstawę prawną wobec nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej. Podstawą prawną zwrotu przyjętego świadczenia w tej (...)
Sygn. akt VI GC 1929/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: protokolant Barbara Dragan po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: B. A. - H. , S. H. przeciwko: (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. o zapłatę zasądza od strony pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
Czytaj więcej»