Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
45

I C 401/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-08

Data publikacji: 2019-12-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 401/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anetta Maćkowiak Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Trzopek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 kwietnia 2019 roku w B. sprawy z powództwa J. B. przeciwko pozwanemu Giełdzie Praw Majątkowych (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytuł wykon
Czytaj więcej»

I C 401/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-11

Data publikacji: 2019-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zainicjowane przez pierwotnego wierzyciela postępowanie w przedmiocie uzyskania tytułu wykonawczego zakończone wydaniem tego tytułu w dniu 19 sierpnia 2010 roku przerwało bieg terminu przedawnienia. Tym samym nie doszło do przedawnienia roszczenia głównego oraz odsetek za opóźnienie zasądzonych od dnia 31 lipca 2000 roku do dnia (...)
Sygn. akt I C 401/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 04 kwietnia 2018r. powód J. B. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 12 lutego 2001 roku w sprawie o sygnaturze akt I NC 347/01 w całości. Jednocześnie wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego. W uzasadnie
Czytaj więcej»

I C 905/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-05-10

Data publikacji: 2019-11-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ramach zawieranych w oparciu o wzorce umowne umów ubezpieczenia na życie należy przyjąć, że postanowienie narusza dobre obyczaje, gdyż sankcjonuje przejęcie przez pozwanego (towarzystwo ubezpieczeń) znacznej części środków zgromadzonych na rachunku ubezpieczeniowym w postaci pomniejszenia świadczenia należnego ubezpieczonemu, niezależnie (...)
Sygn. Akt I C 905/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Steffek Protokolant: sekr. sądowy Weronika Kobiela po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 26 kwietnia 2019r. w B. sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki M. K. kwotę 5.564,41 zło
Czytaj więcej»

I C 1338/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-02-08

Data publikacji: 2019-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Działanie powodowej spółki (pożyczkodawcy) można ocenić nie tylko jako nieuzasadnione zabezpieczenie swoich interesów i całkowite przeznaczenie ryzyka prowadzenia działalności na konsumenta. Działanie tego rodzaju jest skierowanym w celu osiągnięcia maksymalnego zysku celowym działaniem powodowej spółki na szkodę konsumenta, który ponosi (...)
Sygn. akt I C 1338/18 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 3 października 2017 roku spółka (...) SA z siedzibą w B. domagała się zasądzenia od pozwanego A. S. kwoty 6.260,05 zł wraz z umownymi odsetkami za opóźnienie równymi dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 2 września 2017 r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwany zobowiązał się poprzez podpisanie w dniu 19 sierpnia 2016 r. weksla do zapłaty w dniu 1 września 2017 r. k
Czytaj więcej»

VI GC 3241/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-01-25

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata
Sygn. akt VI GC 3241/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faruga-Trzopek Protokolant: sekr. sądowy Karolina Pająk po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: Skarbu Państwa - Dyrektora Okręgowego (...) Miar z siedzibą w K. przeciwko: T. S. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda Skarbu Państwa - Dyrektora Okręgowego
Czytaj więcej»

VI GC 2720/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak prejudycjalności postępowania o ustanowienie służebności przesyłu wobec postępowania negatoryjnego z art. 222 kc .Roszczenie negatoryjne jest roszczeniem dalej idącym niż żądanie o ustanowienie służebności przesyłu.
Sygn. akt VI GC 2720/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faruga-Trzopek Protokolant: sekr.sądowy Karolina Pająk po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2018 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w B. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża powoda kosztami proce
Czytaj więcej»

VI GC 2720/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak prejudycjalności postępowania o ustanowienie służebności przesyłu wobec postępowania negatoryjnego z art. 222 kc .Roszczenie negatoryjne jest roszczeniem dalej idącym niż żądanie o ustanowienie służebności przesyłu.
Sygn. akt VI GC 2720/15 UZASADNIENIE W dniu 1 grudnia 2015r. powód, (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. wniósł pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w B. o nakazanie pozwanej, aby na własny koszt usunęła z nieruchomości położonej w miejscowości B. , miasto B. , składającej się z działek nr (...) , opisanej w księdze wieczystej nr (...) , posadowiony rurociąg kanalizacyjny składający się z kanalizacji sanitarnej o średnicy 150/160 mm o długości 40,15 m, kanalizacji sanitarnej o śre
Czytaj więcej»

VI GC 2918/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-10

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W braku doręczenia pozwanemu podpisanych umów do ich zawarcia nie doszło .Strona powodowa nie posiadała uprawnienia do naliczenia pozwanemu kar umownych z tytułu nieprzystąpienia do wykonania umów.
Sygn. akt VI GC 2918/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Rubys Protokolant: Stażysta Kinga Raczek po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka Akcyjna w B. przeciwko: J. B. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od strony powodowej (...) Spółka Akcyjna w B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bielsku
Czytaj więcej»

VI GC 2918/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-30

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W braku doręczenia pozwanemu podpisanych umów do ich zawarcia nie doszło .Strona powodowa nie posiadała uprawnienia do naliczenia pozwanemu kar umownych z tytułu nieprzystąpienia do wykonania umów.
Sygn. akt VI GC 2918/17 UZASADNIENIE W dniu 8 listopada 2017 r. strona powodowa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. wniósł pozew przeciwko pozwanemu J. B. o zapłatę kwoty 22.272 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty, nadto zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu wskazała, iż strony zawarły dwie umowy o roboty budowlane, do których wykon
Czytaj więcej»

VI GC 3241/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-02-11

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata
Sygn. akt VI GC 3241/18 UZASADNIENIE W dniu 8 listopad 2017 roku, powód Skarb Państwa Okręgowy Urząd Miar w K. wniósł pozew przeciwko T. S. o zapłatę kwoty 166,44 zł, a ponadto zażądał zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje roszczenie, powód wskazał, że świadczył na rzecz pozwanego usługi polegające na badaniu metrologicznych przyrządów, co zostało potwierdzone fakturą VAT (...) z dnia 9 lipca 2014 roku. Kwota objęta fakturą tj.
Czytaj więcej»