Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
76

V U 189/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-10-03

Data publikacji: 2019-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje ojcu , gdy żona stale opiekująca się dzieckiem a równocześnie pobierająca zasiłek chorobowy znajduje się w szpitalu
Sygnatura akt V U 189/19 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 6 maja 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił ubezpieczonemu M. T. prawa do zasiłku opiekuńczego za okres od 11 lutego 2019 do 27 marca 2019 r. W uzasadnieniu decyzji ZUS wskazał, że matka dziecka nie jest stałym opiekunem dziecka nie pracuje bowiem w systemie pracy zmianowej. W związku z tym, ubezpieczony nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego za wymieniony okres. Powyższą decyzję zaskarżył ubezpieczony M. T. . Uzasadniaj
Czytaj więcej»

VI GC 1388/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-12-08

Data publikacji: 2021-07-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przepis art. 205 12 § 2 k.p.c. nie może być stosowany w sprawie prowadzonej według przepisów o postępowaniu gospodarczym, albowiem art. 458 5 § 4 k.p.c. jest względem niego przepisem szczególny.
Sygn. akt VI GC 1388/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Karol Sala Protokolant: Stażysta Joanna Gacek po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2020 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od (...) Spółka z ogran
Czytaj więcej»

VI GC 1883/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-04-20

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowy ubezpieczenia w praktyce są jednak doprecyzowane w istotnym zakresie przez tzw. ogólne warunki ubezpieczenia. Mówi o tym art.812 §1 k.c. stanowiąc, iż przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Określają one w szczególności takie kwestie, jak (...)
Sygn. akt VI GC 1883/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: protokolant Barbara Dragan po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda S. S. na rzecz strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej
Czytaj więcej»

VI GC 1929/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-03-16

Data publikacji: 2019-12-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji uchylenia się przez pozwanego od zawarcia umowy przyrzeczonej i brak przedmiotu sprzedaży powodowie uprawnieni byli do żądania zwrotu tego co świadczyli na poczet przyszłej ceny jako, że świadczenie to utraciło podstawę prawną wobec nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej. Podstawą prawną zwrotu przyjętego świadczenia w tej (...)
Sygn. akt VI GC 1929/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: protokolant Barbara Dragan po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: B. A. - H. , S. H. przeciwko: (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. o zapłatę zasądza od strony pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
Czytaj więcej»

VI GC 1929/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-12-03

Data publikacji: 2019-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji uchylenia się przez pozwanego od zawarcia umowy przyrzeczonej i brak przedmiotu sprzedaży powodowie uprawnieni byli do żądania zwrotu tego co świadczyli na poczet przyszłej ceny jako, że świadczenie to utraciło podstawę prawną wobec nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej. Podstawą prawną zwrotu przyjętego świadczenia w tej (...)
Sygn. akt VI GC 1929/13 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 23 grudnia 2013 roku (przekształconym w trybie art.195§2 kpc .) powodowie B. A. - H. i S. H. domagali się zasądzenia od strony pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. kwoty 25.000,00zł . wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że strony ustaliły
Czytaj więcej»

VI GC 2548/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2019-12-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W kwestii ustalenia istnienia wady prawnej w piśmiennictwie został wyrażony pogląd, że wystarczająca do wykonania uprawnień z rękojmi jest obawa kupującego, uzasadniona w danych okolicznościach, że nabyta rzecz (np. samochód) została utracona przez dotychczasowego właściciela wbrew jego woli (A. Szpunar, Uwagi o rękojmi..., s. 9). Należy (...)
Sygn. akt VI GC 2548/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: Stażysta Beata Filipowska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa I. W. przeciwko M. Ż. o zapłatę zasądza od pozwanego M. Ż. na rzecz powoda I. W. kwotę 41.709,60 zł (czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięć złotych 60/100) z ustawowymi od
Czytaj więcej»

VI GC 2055/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-01-29

Data publikacji: 2019-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W art.505 (4) par.2 kpc ustawodawca zakazał pozwanemu zgłoszenia procesowego zarzutu potrącenia, a więc powoływanie się na umorzenie w całości lub w części dochodzonej od niego wierzytelności w następstwie złożonego oświadczenia o potraceniu. Nie jest dopuszczalne podniesienie zarzutu potrącenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli roszczenie (...)
VI GC 2055/18 UZASADNIENIE Powód P. A. wniósł o zasądzenie od pozwanego B. W. kwoty 5 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 24 września 2017 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu podniesiono, że powód prowadzi działalność gospodarczą związaną m.in. z przygotowaniem terenu pod budowę. W ramach prowadzonej działalności nawiązał współpracę z pozwanym. W dniu 17 lipca 2017 r. strony
Czytaj więcej»

VI GC 2720/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak prejudycjalności postępowania o ustanowienie służebności przesyłu wobec postępowania negatoryjnego z art. 222 kc .Roszczenie negatoryjne jest roszczeniem dalej idącym niż żądanie o ustanowienie służebności przesyłu.
Sygn. akt VI GC 2720/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faruga-Trzopek Protokolant: sekr.sądowy Karolina Pająk po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2018 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w B. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża powoda kosztami proce
Czytaj więcej»

VI GC 2918/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-10

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W braku doręczenia pozwanemu podpisanych umów do ich zawarcia nie doszło .Strona powodowa nie posiadała uprawnienia do naliczenia pozwanemu kar umownych z tytułu nieprzystąpienia do wykonania umów.
Sygn. akt VI GC 2918/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Rubys Protokolant: Stażysta Kinga Raczek po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka Akcyjna w B. przeciwko: J. B. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od strony powodowej (...) Spółka Akcyjna w B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bielsku
Czytaj więcej»

VI GC 793/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-03-03

Data publikacji: 2021-07-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Opłata opisana w art. 57 ust.6 ustawy prawo telekomunikacyjne nie ma charakteru równego względem kary umownej zastrzeżonej na wypadek niespełnienia świadczenia pieniężnego.
Sygn. akt VI GC 793/18 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Karol Sala Protokolant: stażystka Katarzyna Okrzesik po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2020 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka Akcyjna przeciwko: G. G. o zapłatę I zasądza od G. G. na rzecz (...) Spółka Akcyjna kwotę ‭14 767,82 zł (czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt s
Czytaj więcej»