Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
67

I C 905/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-05-22

Data publikacji: 2019-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W ramach zawieranych w oparciu o wzorce umowne umów ubezpieczenia na życie należy przyjąć, że postanowienie narusza dobre obyczaje, gdyż sankcjonuje przejęcie przez pozwanego (towarzystwo ubezpieczeń) znacznej części środków zgromadzonych na rachunku ubezpieczeniowym w postaci pomniejszenia świadczenia należnego ubezpieczonemu, niezależnie od (...)
Sygn. akt I C 905/17 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 13 czerwca 2017 r. przeciwko V. L. Towarzystwu (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. powódka M. K. wniosła o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego kwoty 12.469,75 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty w związku z nieważnością umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zawartej w dniu 20 marca 2007 r. pomiędzy powódką a pozwanym, na podstawie OWU na Życie z Ubezp
Czytaj więcej»

I C 1338/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-01-18

Data publikacji: 2019-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Działanie powodowej spółki (pożyczkodawcy) można ocenić nie tylko jako nieuzasadnione zabezpieczenie swoich interesów i całkowite przeznaczenie ryzyka prowadzenia działalności na konsumenta. Działanie tego rodzaju jest skierowanym w celu osiągnięcia maksymalnego zysku celowym działaniem powodowej spółki na szkodę konsumenta, który ponosi (...)
Sygn. Akt I C 1338/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2019r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Steffek Protokolant: sekr. sądowy Weronika Kobiela po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 18 stycznia 2019r. w B. sprawy z powództwa (...) Spółki akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko A. S. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. S. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. kwotę 2.108,00 złotych (dwa tysi
Czytaj więcej»

VI GC 2821/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-12-18

Data publikacji: 2020-03-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zasadą jest przedstawianie wszystkich dowodów i twierdzeń już na etapie wnoszenia pozwu.
Sygn. akt VI GC 2821/19 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego SSR Karol Sala po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. w Bielsku-Białej, na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 148 1 k.p.c. sprawy z powództwa: (...) Spółka Akcyjna przeciwko: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o zapłatę oddala powództwo. Sędzia: Zarządzenia: - wyrok odnotować, - odpis wy
Czytaj więcej»

VI GC 2878/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-03-09

Data publikacji: 2020-07-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: O ile w przypadku dokonania naprawy pojazdu uszkodzonego przez ten sam zakład, który zajmował się przechowaniem pojazdu można uznać, że koszt przechowania jest składową wynagrodzenia za naprawę pojazdu tak w sytuacji, w której dochodzi do rozliczenia szkody poprzez uznanie jej za szkodę całkowitą, lub do naprawy dochodzi w innym zakładzie (...)
Sygnatura akt VI GC 2878/19 UZASADNIENIE wyroku z dnia 21 lutego 2020 r. Pozwem z dnia 22 października 2019 r. powodowie D. Z. i M. R. wspólnicy spółki cywilnej (...) .H.U. D. wnieśli o zasądzenie od (...) S.A. kwoty 5 393,90 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 4 184,30 od dnia 22 listopada 2018 r. oraz od kwoty 1 209,60 od dnia 28 listopada 2018 r. do dnia zapłaty. W odpowiedzi na pozew (k. 84 i n.) pozwany wniósł o oddalenie powództwa wskazując, że poszkodowany miał możliwość skor
Czytaj więcej»

VI GC 3473/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-01-10

Data publikacji: 2020-03-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: "Roszczenie z tytułu kosztów naprawy pojazdu mechanicznego może być dochodzone nienależnie od tego, czy naprawa została dokonana. Odpowiada ono zawsze niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztem naprawy"
Sygn. akt VI GC 3473/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Karol Sala Protokolant: Stażystka Katarzyna Okrzesik po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2020 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa: T. S. przeciwko: (...) S.A. o zapłatę I zasądza od (...) S.A. na rzecz T. S. kwotę 4 822,71 zł (cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt jed
Czytaj więcej»

X C 2842/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-07-30

Data publikacji: 2019-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak wykazania roszczenia.
Sygn. X C upr. 2842/18 Bielsko-Biała, dnia 30 lipca 2019r. UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. , reprezentowana przez pełnomocnika fachowego w osobie radcy prawnego, domagał się zasądzenia od pozwanej A. K. kwoty 1.562,61 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu w sprawie do dnia zapłaty oraz zasądzenia zwrotu kosztów sądowych i zwrotu kosztów
Czytaj więcej»

X C 821/19

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-08-01

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Weksel zupełny.
Sygn. akt X C upr. 821/19 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Monika Salecka Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Adamczyk po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2019 r. w Bielsku-Białej sprawy z powództwa P. S. przeciwko I. B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej I. B. na rzecz powoda P. S. kwotę 254,80 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery złote 80/100) wraz z odsetkami umowny
Czytaj więcej»

X C 854/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-02-05

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.
Sygn. akt X C 854/18 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 28 lutego 2018 r. do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego E. F. kwoty 1294,42 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów postępowania. Na uzasadnienie wniesionego pozwu powód podał, że umową cesji z dnia 20 czerwca 201
Czytaj więcej»

X C 1220/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-02-11

Data publikacji: 2019-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Weksel jako zabezpieczeń roszczeń przeciwko konsumentom.
Sygn. akt X C 1220/18 UZASADNIENIE W pozwie wniesionym w dniu 11 października 2016 roku powodowie Ł. O. i M. O. wnieśli o solidarne zasądzenie na ich rzecz od pozwanej I. R. kwoty 2476 złotych wraz z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie od dnia 16 marca 2016 roku do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych, wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. W uzasadnieniu powodowie wskazali, że strona powodowa zawarła z pozwa
Czytaj więcej»

X C 2081/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-02-21

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: legitymacja czynna po cesji wierzytelności
Sygn. akt X C 2081/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: As. SR Katarzyna Dzieciuchowicz-Cieśla Protokolant: stażysta Dagmara Polakowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2019 r. w Bielsku-Białej sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. przeciwko M. S. o zapłatę oddala powództwo. Asesor Sądowy Z/ 1
Czytaj więcej»