Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
76

VI GC 106/20

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-10-06

Data publikacji: 2020-11-26

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedstawienie przez powoda niepodpisanej przez [ozwanego faktury nie może w postępowaniu cywilnym rodzić skutków równych przedstawieniu podpisanego przez pozwanego weksla. Przedstawienie takich faktur nie przenosi na pozwanego jakiekolwiek ciężaru dowodowego. W przypadku zaprzeczenia przez pozwanego zasadności wystawienia faktur to na (...)
Sygn. akt VI GC 106/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Karol Sala Protokolant: stażysta Joanna Gacek po rozpoznaniu w dniu 6 października 2020 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko: D. C. o zapłatę I zasądza od D. C. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 1 948,32
Czytaj więcej»

VI GC 106/20

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2020-10-20

Data publikacji: 2020-11-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Przedstawienie przez powoda niepodpisanej przez [ozwanego faktury nie może w postępowaniu cywilnym rodzić skutków równych przedstawieniu podpisanego przez pozwanego weksla. Przedstawienie takich faktur nie przenosi na pozwanego jakiekolwiek ciężaru dowodowego. W przypadku zaprzeczenia przez pozwanego zasadności wystawienia faktur to na (...)
Sygnatura akt VI GC 106/20 UZASADNIENIE wyroku z dnia 6 października 2020 r. Powód (...) sp. z o.o. wniósł o zapłatę od D. C. kwoty 56 399,56 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dat wymagalności faktur dołączonych do pozwu. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że pozwany zawarł z (...) S.A. szereg umów telekomunikacyjnych z dnia 13 sierpnia 2015 r., 28 czerwca 2016 r., 1 lipca 2016 r., 15 lipca 2016 r., 12 sierpnia 2016 r., 18 sierpnia 2016 r. (trzy umowy), 17 listopada 2016 r. (dwie umowy
Czytaj więcej»

VI GC 211/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2016-04-11

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód, który uiścił na poczet wynagrodzenia zaliczkę w kwocie 22000 zł, skierował do pozwanej pismo z dnia 5 maja 2015 r., doręczone w dniu 25 maja 2015 r., wzywające do zwrotu tej zaliczki. W oświadczeniu tym mieści się w sposób dorozumiany oświadczenie powoda o odstąpieniu od umowy, które nie wymagało w niniejszym przypadku formy pisemnej (...)
Sygn. akt VI GC 211/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Lipińska Protokolant: stażysta Patrycja Szpoczek po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2016 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: W. K. przeciwko: K. U. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej K. U. na rzecz powoda W. K. kwotę 22 000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 1 czerwca 20
Czytaj więcej»

VI GC 1824/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-11-21

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak współdziałania poszkodowanego z ubezpieczycielem powoduje obniżenie należnego odszkodowania przysługującego od zakładu ubezpieczeń.
Sygn. akt VI GC 1824/18 UZASADNIENIE W dniu 8 czerwca 2018 roku powódka Ż. P. wniosła pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę kwoty 1492,05 zł zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 marca 2018 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu wskazał, że przedmiotem pozwu jest żądanie zapłaty odszkodowania za szkodę komunikacyjną z dnia 15 grudnia 2017 roku. Na całkowitą wartość szkody składała się kwota 4.151,25 zł tytułem najmu pojazdu zastępczego (135,00
Czytaj więcej»

VI GC 1883/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-04-20

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowy ubezpieczenia w praktyce są jednak doprecyzowane w istotnym zakresie przez tzw. ogólne warunki ubezpieczenia. Mówi o tym art.812 §1 k.c. stanowiąc, iż przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Określają one w szczególności takie kwestie, jak (...)
Sygn. akt VI GC 1883/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: protokolant Barbara Dragan po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda S. S. na rzecz strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej
Czytaj więcej»

VI GC 1929/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-03-16

Data publikacji: 2019-12-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji uchylenia się przez pozwanego od zawarcia umowy przyrzeczonej i brak przedmiotu sprzedaży powodowie uprawnieni byli do żądania zwrotu tego co świadczyli na poczet przyszłej ceny jako, że świadczenie to utraciło podstawę prawną wobec nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej. Podstawą prawną zwrotu przyjętego świadczenia w tej (...)
Sygn. akt VI GC 1929/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: protokolant Barbara Dragan po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2015 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: B. A. - H. , S. H. przeciwko: (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. o zapłatę zasądza od strony pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
Czytaj więcej»

VI GC 1929/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-12-03

Data publikacji: 2019-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W sytuacji uchylenia się przez pozwanego od zawarcia umowy przyrzeczonej i brak przedmiotu sprzedaży powodowie uprawnieni byli do żądania zwrotu tego co świadczyli na poczet przyszłej ceny jako, że świadczenie to utraciło podstawę prawną wobec nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej. Podstawą prawną zwrotu przyjętego świadczenia w tej (...)
Sygn. akt VI GC 1929/13 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 23 grudnia 2013 roku (przekształconym w trybie art.195§2 kpc .) powodowie B. A. - H. i S. H. domagali się zasądzenia od strony pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. kwoty 25.000,00zł . wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 grudnia 2013 roku do dnia zapłaty. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że strony ustaliły
Czytaj więcej»

VI GC 2055/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-01-29

Data publikacji: 2019-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W art.505 (4) par.2 kpc ustawodawca zakazał pozwanemu zgłoszenia procesowego zarzutu potrącenia, a więc powoływanie się na umorzenie w całości lub w części dochodzonej od niego wierzytelności w następstwie złożonego oświadczenia o potraceniu. Nie jest dopuszczalne podniesienie zarzutu potrącenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli roszczenie (...)
VI GC 2055/18 UZASADNIENIE Powód P. A. wniósł o zasądzenie od pozwanego B. W. kwoty 5 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 24 września 2017 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu podniesiono, że powód prowadzi działalność gospodarczą związaną m.in. z przygotowaniem terenu pod budowę. W ramach prowadzonej działalności nawiązał współpracę z pozwanym. W dniu 17 lipca 2017 r. strony
Czytaj więcej»

VI GC 2548/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2016-10-03

Data publikacji: 2019-12-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W kwestii ustalenia istnienia wady prawnej w piśmiennictwie został wyrażony pogląd, że wystarczająca do wykonania uprawnień z rękojmi jest obawa kupującego, uzasadniona w danych okolicznościach, że nabyta rzecz (np. samochód) została utracona przez dotychczasowego właściciela wbrew jego woli (A. Szpunar, Uwagi o rękojmi..., s. 9). Należy (...)
Sygn. akt VI GC 2548/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: Stażysta Beata Filipowska po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa I. W. przeciwko M. Ż. o zapłatę zasądza od pozwanego M. Ż. na rzecz powoda I. W. kwotę 41.709,60 zł (czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięć złotych 60/100) z ustawowymi od
Czytaj więcej»

III K 94/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-01

Data publikacji: 2020-01-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III K 94/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej Wydział III Karny w składzie : Przewodniczący: SSR Radosław Molenda Protokolant: Judyta Sauer-Borawska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej B. Północ w B. /// po rozpoznaniu dnia 1 kwietnia 2019 r. sprawy: B. P. ( (...) ) s. J. i R. , ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 19 grudnia 2018 r. około godz. 4:50 w B. , woj. (...) , po ulicy (...) prowadził pojazd mec
Czytaj więcej»