Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
63

I C 401/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-08

Data publikacji: 2019-12-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 401/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anetta Maćkowiak Protokolant: st. sekr. sądowy Iwona Trzopek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 08 kwietnia 2019 roku w B. sprawy z powództwa J. B. przeciwko pozwanemu Giełdzie Praw Majątkowych (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 pozbawia wykonalności tytuł wykon
Czytaj więcej»

III K 1331/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2017-11-16

Data publikacji: 2020-01-24

trafność 100%

Sygn. akt III K 1331/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Aldona Borowska Protokolant: Sekretarz sądowy Beata Fijak przy udziale oskarżyciela publicznego Prokuratury Rejonowej B. Północ w B. S. M. po rozpoznaniu w dniach 25 września 2017 r. i 6 listopada 2017 r. w B. sprawy K. K. ( K. ) syna K. i B. z domu S. urodzonego (...) w P. oskarżonego o to, że : 1 w dniu 11 sierpnia 2016 r. w
Czytaj więcej»

I C 1338/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-02-08

Data publikacji: 2019-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Działanie powodowej spółki (pożyczkodawcy) można ocenić nie tylko jako nieuzasadnione zabezpieczenie swoich interesów i całkowite przeznaczenie ryzyka prowadzenia działalności na konsumenta. Działanie tego rodzaju jest skierowanym w celu osiągnięcia maksymalnego zysku celowym działaniem powodowej spółki na szkodę konsumenta, który ponosi (...)
Sygn. akt I C 1338/18 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 3 października 2017 roku spółka (...) SA z siedzibą w B. domagała się zasądzenia od pozwanego A. S. kwoty 6.260,05 zł wraz z umownymi odsetkami za opóźnienie równymi dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 2 września 2017 r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwany zobowiązał się poprzez podpisanie w dniu 19 sierpnia 2016 r. weksla do zapłaty w dniu 1 września 2017 r. k
Czytaj więcej»

III K 94/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-01

Data publikacji: 2020-01-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III K 94/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej Wydział III Karny w składzie : Przewodniczący: SSR Radosław Molenda Protokolant: Judyta Sauer-Borawska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej B. Północ w B. /// po rozpoznaniu dnia 1 kwietnia 2019 r. sprawy: B. P. ( (...) ) s. J. i R. , ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 19 grudnia 2018 r. około godz. 4:50 w B. , woj. (...) , po ulicy (...) prowadził pojazd mec
Czytaj więcej»

III K 773/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-08-19

Data publikacji: 2020-01-24

trafność 100%

Sygn. akt III K 773/19 1.WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Gabriela Skwarczyńska Protokolant st. sekr. sąd. Rafał Wandzel w obecności : po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2019 roku sprawy M. P. ( P. ) syna W. i E. z domu S. urodzonego (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 19:15 kierował pojazd mechaniczny C. (...) o nr rej. (...) w B. przy skrzyżowan
Czytaj więcej»

I C 401/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-11

Data publikacji: 2019-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Zainicjowane przez pierwotnego wierzyciela postępowanie w przedmiocie uzyskania tytułu wykonawczego zakończone wydaniem tego tytułu w dniu 19 sierpnia 2010 roku przerwało bieg terminu przedawnienia. Tym samym nie doszło do przedawnienia roszczenia głównego oraz odsetek za opóźnienie zasądzonych od dnia 31 lipca 2000 roku do dnia (...)
Sygn. akt I C 401/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 04 kwietnia 2018r. powód J. B. reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 12 lutego 2001 roku w sprawie o sygnaturze akt I NC 347/01 w całości. Jednocześnie wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego. W uzasadnie
Czytaj więcej»

I C 905/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-05-10

Data publikacji: 2019-11-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ramach zawieranych w oparciu o wzorce umowne umów ubezpieczenia na życie należy przyjąć, że postanowienie narusza dobre obyczaje, gdyż sankcjonuje przejęcie przez pozwanego (towarzystwo ubezpieczeń) znacznej części środków zgromadzonych na rachunku ubezpieczeniowym w postaci pomniejszenia świadczenia należnego ubezpieczonemu, niezależnie (...)
Sygn. Akt I C 905/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Steffek Protokolant: sekr. sądowy Weronika Kobiela po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 26 kwietnia 2019r. w B. sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki M. K. kwotę 5.564,41 zło
Czytaj więcej»

VI GC 2720/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak prejudycjalności postępowania o ustanowienie służebności przesyłu wobec postępowania negatoryjnego z art. 222 kc .Roszczenie negatoryjne jest roszczeniem dalej idącym niż żądanie o ustanowienie służebności przesyłu.
Sygn. akt VI GC 2720/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faruga-Trzopek Protokolant: sekr.sądowy Karolina Pająk po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2018 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w B. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża powoda kosztami proce
Czytaj więcej»

V U 189/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-10-03

Data publikacji: 2019-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje ojcu , gdy żona stale opiekująca się dzieckiem a równocześnie pobierająca zasiłek chorobowy znajduje się w szpitalu
Sygnatura akt V U 189/19 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 6 maja 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił ubezpieczonemu M. T. prawa do zasiłku opiekuńczego za okres od 11 lutego 2019 do 27 marca 2019 r. W uzasadnieniu decyzji ZUS wskazał, że matka dziecka nie jest stałym opiekunem dziecka nie pracuje bowiem w systemie pracy zmianowej. W związku z tym, ubezpieczony nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego za wymieniony okres. Powyższą decyzję zaskarżył ubezpieczony M. T. . Uzasadniaj
Czytaj więcej»

VI GC 211/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2016-04-11

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód, który uiścił na poczet wynagrodzenia zaliczkę w kwocie 22000 zł, skierował do pozwanej pismo z dnia 5 maja 2015 r., doręczone w dniu 25 maja 2015 r., wzywające do zwrotu tej zaliczki. W oświadczeniu tym mieści się w sposób dorozumiany oświadczenie powoda o odstąpieniu od umowy, które nie wymagało w niniejszym przypadku formy pisemnej (...)
Sygn. akt VI GC 211/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Lipińska Protokolant: stażysta Patrycja Szpoczek po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2016 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: W. K. przeciwko: K. U. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej K. U. na rzecz powoda W. K. kwotę 22 000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 1 czerwca 20
Czytaj więcej»