Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
67

VI GC 2918/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-10

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W braku doręczenia pozwanemu podpisanych umów do ich zawarcia nie doszło .Strona powodowa nie posiadała uprawnienia do naliczenia pozwanemu kar umownych z tytułu nieprzystąpienia do wykonania umów.
Sygn. akt VI GC 2918/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Rubys Protokolant: Stażysta Kinga Raczek po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka Akcyjna w B. przeciwko: J. B. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od strony powodowej (...) Spółka Akcyjna w B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bielsku
Czytaj więcej»

VI GC 2918/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-30

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W braku doręczenia pozwanemu podpisanych umów do ich zawarcia nie doszło .Strona powodowa nie posiadała uprawnienia do naliczenia pozwanemu kar umownych z tytułu nieprzystąpienia do wykonania umów.
Sygn. akt VI GC 2918/17 UZASADNIENIE W dniu 8 listopada 2017 r. strona powodowa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w B. wniósł pozew przeciwko pozwanemu J. B. o zapłatę kwoty 22.272 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty, nadto zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu wskazała, iż strony zawarły dwie umowy o roboty budowlane, do których wykon
Czytaj więcej»

VI GC 3241/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-01-25

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata
Sygn. akt VI GC 3241/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faruga-Trzopek Protokolant: sekr. sądowy Karolina Pająk po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: Skarbu Państwa - Dyrektora Okręgowego (...) Miar z siedzibą w K. przeciwko: T. S. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda Skarbu Państwa - Dyrektora Okręgowego
Czytaj więcej»

VI GC 3241/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-02-11

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata
Sygn. akt VI GC 3241/18 UZASADNIENIE W dniu 8 listopad 2017 roku, powód Skarb Państwa Okręgowy Urząd Miar w K. wniósł pozew przeciwko T. S. o zapłatę kwoty 166,44 zł, a ponadto zażądał zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje roszczenie, powód wskazał, że świadczył na rzecz pozwanego usługi polegające na badaniu metrologicznych przyrządów, co zostało potwierdzone fakturą VAT (...) z dnia 9 lipca 2014 roku. Kwota objęta fakturą tj.
Czytaj więcej»

IX K 217/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-06-01

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Szerokie interpretowanie znamion czynów zabronionych z art. 256 § 1 kk i art. 257 kk prowadziłoby do absurdalnych wniosków - między innymi do uznania, że czynem zabronionym jest każda krytyka przedstawiciela mniejszości narodowej, niezależnie od tego czy jego zachowanie jest właściwe czy też nie. Jedyną zaś fundamentalnych zasad (...)
Sygn. akt IX K 217/15 POSTANOWIENIE Dnia 1 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział IX Karny, w składzie: Przewodniczący SSR Adam Kanafek Protokólant Katarzyna Góra bez udziału prokuratora po rozpoznaniu sprawy J. C. , syna J. i M. z domu H. , urodzonego (...) w R. oskarżonego o to, że: w dniu 28 marca 2014 roku w B. , woj. (...) , publicznie nawoływał do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz publicznie znieważał grupę ludności romskiej z powodu jej przynależność etnicznej, poprz
Czytaj więcej»

X C 821/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-08-21

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Weksel zupełny.
Sygn. akt X C upr. 821/19 UZASADNIENIE Powód P. S. , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą E. P. S. domagał się zasądzenia od pozwanej I. B. kwoty 2.800,00 zł wraz z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie, nie wyższymi niż 7 % w skali roku liczonymi od dnia 8 grudnia 2018 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania. Na uzasadnienie podał, iż w dniu 7 listopada 2018 r. stał się wierzycielem wekslowym pozwanej na kwotę 2.800,00 zł. W dniu 7 grudnia 2018 r. upłynął termin wykupu weksla, weks
Czytaj więcej»

X C 854/18

wyrok, protokół

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-01-08

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.
Sygn. Akt X C 854/18 upr. PROTOKÓŁ Na rozprawie w dniu 8 stycznia 2019 r. Za powoda nie stawił się nikt - prawidłowo zawiadomiony; Pozwana nie stawiła się pomimo należytego zawiadomienia jej o terminie rozprawy, nie złożyła żadnych wyjaśnień – ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący Protokolant WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej X Wydział Cywilny W skł
Czytaj więcej»

X C 2081/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-03-15

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: legitymacja czynna po cesji wierzytelności
Sygn. akt X C 2081/18 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie w dniu 8 marca 2018 r. powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. S. kwoty 748,70 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia 8 marca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Na uzasadnienie wniesionego pozwu powód podał, że umową
Czytaj więcej»

X C 2902/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-11-26

Data publikacji: 2019-12-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: związanie sądu cywilnego prawomocnym wyrokiem karnym
Sygn. akt X C 2902/15 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna w W. pozwem z dnia 14 września 2015 r. wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniósł o zasądzenie od pozwanej D. M. kwoty 3.406,29 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania wg norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania wskazał, iż pozwana w dniu 22 kwietnia 2015 r. zawarła z powodem umowę pożyczki nr (...) na kwotę 2500 zł z odsetkami umownymi w wysokości 10% w skal
Czytaj więcej»

V U 189/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-10-03

Data publikacji: 2019-11-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje ojcu , gdy żona stale opiekująca się dzieckiem a równocześnie pobierająca zasiłek chorobowy znajduje się w szpitalu
Sygnatura akt V U 189/19 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 6 maja 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił ubezpieczonemu M. T. prawa do zasiłku opiekuńczego za okres od 11 lutego 2019 do 27 marca 2019 r. W uzasadnieniu decyzji ZUS wskazał, że matka dziecka nie jest stałym opiekunem dziecka nie pracuje bowiem w systemie pracy zmianowej. W związku z tym, ubezpieczony nie ma prawa do zasiłku opiekuńczego za wymieniony okres. Powyższą decyzję zaskarżył ubezpieczony M. T. . Uzasadniaj
Czytaj więcej»