Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
57

X C 2902/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-11-26

Data publikacji: 2019-12-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: związanie sądu cywilnego prawomocnym wyrokiem karnym
Sygn. akt X C 2902/15 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna w W. pozwem z dnia 14 września 2015 r. wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym wniósł o zasądzenie od pozwanej D. M. kwoty 3.406,29 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania wg norm przepisanych. W uzasadnieniu żądania wskazał, iż pozwana w dniu 22 kwietnia 2015 r. zawarła z powodem umowę pożyczki nr (...) na kwotę 2500 zł z odsetkami umownymi w wysokości 10% w skal
Czytaj więcej»

X C 4149/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-12

Data publikacji: 2019-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: abuzywność postanowień umownych w umowach zawieranych z konsumentami, zagadnienie przedawnienia roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.
Sygn. akt X C 4149/17 UZASADNIENIE Powód R. K. , pozwem wniesionym przeciwko (...) Towarzystwo (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. domagał się uznania za bezskuteczne postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) o oznaczeniu OWU/ULR1/1/2006, tj. art. 22 ust. 1-3 w zw. z art. 32 ust. 2 OWU jako niedozwolonych, gdyż zarówno warunki, jak i wysokość pobierania opłaty wstępnej nie były uzgodnione indywidualnie z powodem i nie wiążą go, ponieważ kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzec
Czytaj więcej»

VI GC 1883/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-04-20

Data publikacji: 2015-11-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Umowy ubezpieczenia w praktyce są jednak doprecyzowane w istotnym zakresie przez tzw. ogólne warunki ubezpieczenia. Mówi o tym art.812 §1 k.c. stanowiąc, iż przed zawarciem umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.Określają one w szczególności takie kwestie, jak (...)
Sygn. akt VI GC 1883/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Artur Filas Protokolant: protokolant Barbara Dragan po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa S. S. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 powództwo oddala; 2 zasądza od powoda S. S. na rzecz strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej
Czytaj więcej»

VI GC 2720/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2018-03-27

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak prejudycjalności postępowania o ustanowienie służebności przesyłu wobec postępowania negatoryjnego z art. 222 kc .Roszczenie negatoryjne jest roszczeniem dalej idącym niż żądanie o ustanowienie służebności przesyłu.
Sygn. akt VI GC 2720/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faruga-Trzopek Protokolant: sekr.sądowy Karolina Pająk po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2018 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w B. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 nie obciąża powoda kosztami proce
Czytaj więcej»

VI GC 2720/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Brak prejudycjalności postępowania o ustanowienie służebności przesyłu wobec postępowania negatoryjnego z art. 222 kc .Roszczenie negatoryjne jest roszczeniem dalej idącym niż żądanie o ustanowienie służebności przesyłu.
Sygn. akt VI GC 2720/15 UZASADNIENIE W dniu 1 grudnia 2015r. powód, (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. wniósł pozew przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w B. o nakazanie pozwanej, aby na własny koszt usunęła z nieruchomości położonej w miejscowości B. , miasto B. , składającej się z działek nr (...) , opisanej w księdze wieczystej nr (...) , posadowiony rurociąg kanalizacyjny składający się z kanalizacji sanitarnej o średnicy 150/160 mm o długości 40,15 m, kanalizacji sanitarnej o śre
Czytaj więcej»

VI GC 2918/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-10

Data publikacji: 2019-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W braku doręczenia pozwanemu podpisanych umów do ich zawarcia nie doszło .Strona powodowa nie posiadała uprawnienia do naliczenia pozwanemu kar umownych z tytułu nieprzystąpienia do wykonania umów.
Sygn. akt VI GC 2918/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Rubys Protokolant: Stażysta Kinga Raczek po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka Akcyjna w B. przeciwko: J. B. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od strony powodowej (...) Spółka Akcyjna w B. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bielsku
Czytaj więcej»

IX K 176/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-08-25

Data publikacji: 2015-10-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności publicznoprawnej nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego
Sygn. akt IX K 176/15 POSTANOWIENIE Dnia 25 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział IX Karny, w składzie: Przewodniczący: SSR Adam Kanafek Protokolant:Katarzyna Góra przy udziale oskarżyciela publicznego I. J. z Drugiego Urzędu Skarbowego w B. po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2015r. sprawy M. H. , syna F. i T. z domu S. , urodzonego (...) w B. oskarżonego o to, że: nie złożył w terminie ustawowym, tj. do 25 sierpnia 2009r., Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego w B. , jako orga
Czytaj więcej»

IX K 217/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-06-01

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Szerokie interpretowanie znamion czynów zabronionych z art. 256 § 1 kk i art. 257 kk prowadziłoby do absurdalnych wniosków - między innymi do uznania, że czynem zabronionym jest każda krytyka przedstawiciela mniejszości narodowej, niezależnie od tego czy jego zachowanie jest właściwe czy też nie. Jedyną zaś fundamentalnych zasad (...)
Sygn. akt IX K 217/15 POSTANOWIENIE Dnia 1 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział IX Karny, w składzie: Przewodniczący SSR Adam Kanafek Protokólant Katarzyna Góra bez udziału prokuratora po rozpoznaniu sprawy J. C. , syna J. i M. z domu H. , urodzonego (...) w R. oskarżonego o to, że: w dniu 28 marca 2014 roku w B. , woj. (...) , publicznie nawoływał do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz publicznie znieważał grupę ludności romskiej z powodu jej przynależność etnicznej, poprz
Czytaj więcej»

X C 821/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-08-21

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Weksel zupełny.
Sygn. akt X C upr. 821/19 UZASADNIENIE Powód P. S. , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą E. P. S. domagał się zasądzenia od pozwanej I. B. kwoty 2.800,00 zł wraz z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie, nie wyższymi niż 7 % w skali roku liczonymi od dnia 8 grudnia 2018 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania. Na uzasadnienie podał, iż w dniu 7 listopada 2018 r. stał się wierzycielem wekslowym pozwanej na kwotę 2.800,00 zł. W dniu 7 grudnia 2018 r. upłynął termin wykupu weksla, weks
Czytaj więcej»

X C 854/18

wyrok, protokół

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-01-08

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.
Sygn. Akt X C 854/18 upr. PROTOKÓŁ Na rozprawie w dniu 8 stycznia 2019 r. Za powoda nie stawił się nikt - prawidłowo zawiadomiony; Pozwana nie stawiła się pomimo należytego zawiadomienia jej o terminie rozprawy, nie złożyła żadnych wyjaśnień – ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący Protokolant WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej X Wydział Cywilny W skł
Czytaj więcej»