Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
105

I C 580/21

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2021-12-07

Data publikacji: 2023-06-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest ją zwrócić.
Sygn. Akt I C 580/21 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2021r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Krzysztof Pabiś Protokolant: starszy sekretarz sądowy Justyna Jasińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 7 grudnia 2021 roku w B. sprawy z powództwa: A. B. przeciwko: (...) S.A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. B. kwotę 725,42 zł (siedemset dwadzieścia pięć złotych 42/100
Czytaj więcej»

I C 905/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-05-10

Data publikacji: 2019-11-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: W ramach zawieranych w oparciu o wzorce umowne umów ubezpieczenia na życie należy przyjąć, że postanowienie narusza dobre obyczaje, gdyż sankcjonuje przejęcie przez pozwanego (towarzystwo ubezpieczeń) znacznej części środków zgromadzonych na rachunku ubezpieczeniowym w postaci pomniejszenia świadczenia należnego ubezpieczonemu, niezależnie (...)
Sygn. Akt I C 905/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2019r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Steffek Protokolant: sekr. sądowy Weronika Kobiela po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 26 kwietnia 2019r. w B. sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki M. K. kwotę 5.564,41 zło
Czytaj więcej»

I C 1338/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-02-08

Data publikacji: 2019-12-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Działanie powodowej spółki (pożyczkodawcy) można ocenić nie tylko jako nieuzasadnione zabezpieczenie swoich interesów i całkowite przeznaczenie ryzyka prowadzenia działalności na konsumenta. Działanie tego rodzaju jest skierowanym w celu osiągnięcia maksymalnego zysku celowym działaniem powodowej spółki na szkodę konsumenta, który ponosi (...)
Sygn. akt I C 1338/18 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 3 października 2017 roku spółka (...) SA z siedzibą w B. domagała się zasądzenia od pozwanego A. S. kwoty 6.260,05 zł wraz z umownymi odsetkami za opóźnienie równymi dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 2 września 2017 r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pozwany zobowiązał się poprzez podpisanie w dniu 19 sierpnia 2016 r. weksla do zapłaty w dniu 1 września 2017 r. k
Czytaj więcej»

III K 94/19

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-04-01

Data publikacji: 2020-01-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III K 94/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej Wydział III Karny w składzie : Przewodniczący: SSR Radosław Molenda Protokolant: Judyta Sauer-Borawska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej B. Północ w B. /// po rozpoznaniu dnia 1 kwietnia 2019 r. sprawy: B. P. ( (...) ) s. J. i R. , ur. (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 19 grudnia 2018 r. około godz. 4:50 w B. , woj. (...) , po ulicy (...) prowadził pojazd mec
Czytaj więcej»

III K 773/19

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-08-19

Data publikacji: 2020-01-24

trafność 100%

Sygn. akt III K 773/19 1.WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 sierpnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w III Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Gabriela Skwarczyńska Protokolant st. sekr. sąd. Rafał Wandzel w obecności : po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2019 roku sprawy M. P. ( P. ) syna W. i E. z domu S. urodzonego (...) w B. oskarżonego o to, że: w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 19:15 kierował pojazd mechaniczny C. (...) o nr rej. (...) w B. przy skrzyżowan
Czytaj więcej»

VI GC 3241/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-01-25

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: przedawnienie roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata
Sygn. akt VI GC 3241/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Beata Faruga-Trzopek Protokolant: sekr. sądowy Karolina Pająk po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 r. w Bielsku-Białej, na rozprawie sprawy z powództwa: Skarbu Państwa - Dyrektora Okręgowego (...) Miar z siedzibą w K. przeciwko: T. S. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda Skarbu Państwa - Dyrektora Okręgowego
Czytaj więcej»

X C 821/19

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-08-21

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Weksel zupełny.
Sygn. akt X C upr. 821/19 UZASADNIENIE Powód P. S. , prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą E. P. S. domagał się zasądzenia od pozwanej I. B. kwoty 2.800,00 zł wraz z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie, nie wyższymi niż 7 % w skali roku liczonymi od dnia 8 grudnia 2018 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania. Na uzasadnienie podał, iż w dniu 7 listopada 2018 r. stał się wierzycielem wekslowym pozwanej na kwotę 2.800,00 zł. W dniu 7 grudnia 2018 r. upłynął termin wykupu weksla, weks
Czytaj więcej»

X C 1174/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2018-08-16

Data publikacji: 2019-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Abuzywność postanowień umownych zawieranych z konsumentami
Sygn. akt X C 1174/18 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 sierpnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej X Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: As. SR Katarzyna Dzieciuchowicz-Cieśla Protokolant: sekretarz sądowy Monika Juras po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2018 r. w Bielsku-Białej sprawy z powództwa E. J. przeciwko (...) L. Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od strony pozwanej (...) L. Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej
Czytaj więcej»

X C 854/18

wyrok, protokół

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-01-08

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.
Sygn. Akt X C 854/18 upr. PROTOKÓŁ Na rozprawie w dniu 8 stycznia 2019 r. Za powoda nie stawił się nikt - prawidłowo zawiadomiony; Pozwana nie stawiła się pomimo należytego zawiadomienia jej o terminie rozprawy, nie złożyła żadnych wyjaśnień – ani też nie żądała przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecności. Przewodniczący ogłosił wyrok zaoczny. Przewodniczący Protokolant WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej X Wydział Cywilny W skł
Czytaj więcej»

X C 2081/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-03-15

Data publikacji: 2019-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: legitymacja czynna po cesji wierzytelności
Sygn. akt X C 2081/18 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie w dniu 8 marca 2018 r. powód (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. wniósł o zasądzenie od pozwanego M. S. kwoty 748,70 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tej kwoty od dnia 8 marca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Na uzasadnienie wniesionego pozwu powód podał, że umową
Czytaj więcej»